(آشنایی با لمپس) شبیه سازی پلی اتیلن با پتانسیل REBO با لمپس  

(آشنایی با لمپس) شبیه سازی پلی اتیلن با پتانسیل REBO با لمپس


در این آموزش شما یاد میگیرید چگونه یک جعبه پلی اتیلن شامل 50 ملکول با چگالی 0.857gr/cm3 با استفاده از پکمول ایجاد کنید و سپس از خروجی پکمول کمک گرفته و با استفاده از VMD یک دیتا فایل ایجاد کنید. برهمکنش بین اتمهای موجود در سیستم (هیدروژن و کربن) با پتانسیل REBO مدل می کنیم. این شبیه سازی با استفاده از نرم افزار لمپس انجام شده است. هیچ محاسبه ای رو این سیستم انجام نداده ام. یک بحثی هم ب

ادامه مطلب  

(آشنایی با لمپس) شبیه سازی پلی اتیلن با پتانسیل REBO با لمپس  

(آشنایی با لمپس) شبیه سازی پلی اتیلن با پتانسیل REBO با لمپس


در این آموزش شما یاد میگیرید چگونه یک جعبه پلی اتیلن شامل 50 ملکول با چگالی 0.857gr/cm3 با استفاده از پکمول ایجاد کنید و سپس از خروجی پکمول کمک گرفته و با استفاده از VMD یک دیتا فایل ایجاد کنید. برهمکنش بین اتمهای موجود در سیستم (هیدروژن و کربن) با پتانسیل REBO مدل می کنیم. این شبیه سازی با استفاده از نرم افزار لمپس انجام شده است. هیچ محاسبه ای رو این سیستم انجام نداده ام. یک بحثی هم ب

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1